Меню Затваряне

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

(по чл. 11, ал. 5 от Закона за управление на етажната собственост)

I. Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда отношенията между собствениците на имоти в сградата в режим на етажна собственост, намираща се в област Разград, община.Разград, гр. Разград, …………………. по повод установяването, поддържането и контрола по спазването на вътрешен ред в сградата, поддържането на общите части на сградата и предвиденото по проект техническо оборудване към нея.

Чл. 2. Собствениците на самостоятелни обекти в сградата, членовете на техните семейства, наемателите и членовете на техните семейства, както и посетителите са длъжни стриктно да спазват разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и този правилник, по повод упражняване на правата и изпълнението на своите задължения.

Чл. 3. Изпълнението на актовете на органите на Етажната собственост, включително обжалването им се осъществява по реда, предвиден в ЗУЕС.

II. Управление на Етажната собственост

Чл. 4. Управлението на етажната собственост се извършва от юридическото лице „Интербизнес лийгъл кънсалт“ ЕООД, предоставящо услугата „Хоум сървиз“ – професионален домоуправител и от общото събрание на етажната собственост.

Чл. 5. (1) Общото събрание на ЕС може да приема решения по всички въпроси, касаещи вътрешния ред, ползването и поддържането на общите части и др., включително (но не изчерпателно):

1. за приемане, изменение и допълване на правилника за вътрешния ред;

2. за избор и освобождаване на управителя.

3. определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, размера на паричните вноски във фонд „Ремонт и обновяване“, приемане на годишен бюджет за приходите и разходите и одобряване на годишните отчети на управителния съвет (управителя), както и на контролния съвет (контрольора);

4. за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в доклада към техническия паспорт, или на други предписания на компетентните органи.

5. за изменения в плана за извършване на ремонти, когато се налагат непредвидени разходи/или да упълномощи управителя да извършва такива при необходимост.

6. за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретните правомощия на управителния съвет (управителя), които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица ;

7. за отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на общи части на сградата при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност;

8. за обновяване на сградата;

9. за предприемане на действия за учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части при спазване изискванията на действащото специално законодателство;

10. за поставяне на реклами или технически съоръжения върху сградата;

11. за изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години;

12. за случаите, когато това е предвидено в нормативни актове във връзка с водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, санитарно-хигиенните норми и предоставянето на други услуги;

13. за създаване на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания;

14. за използване на общите части на сградата и на прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и на санитарно-хигиенните норми ;

15. за присъединяване на сградата към топлопреносната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост;

16. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им;

17. за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране;

18. за управление на общите части за получаване на кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт, кредити за извършване на полезни разходи или безвъзмездна помощ и субсидии;

19. за упълномощаване на управителя да приеме решение за извършване на неотложни ремонти или на разходи, които не търпят отлагане;

20. за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретните правомощия на управителя, които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица.

(2) Общото събрание не може да откаже приемане на решение за извършване на разходи, които са необходими за поддържането или за възстановяването на общите части на сградата.

(3) Приетите решения на общото събрание обвързват и нови собственици, ползватели и обитатели на самостоятелни обекти в етажната собственост.

Чл. 6. Решенията на общото събрание се вземат по реда на чл. 17 , ал. (8) от ЗУЕС     

Чл. 7. (1) Общо събрание на ЕС се провежда най-малко един път годишно.

(2) При организацията, свикването, провеждането и обявяването на взетите решения от Общото събрание се прилагат съответните разпоредби на ЗУЕС.

Чл. 8. (1) Общото събрание се свиква от:

а) професионалния домоуправител;

б) всеки собственик, член на сдружението, в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.

(2) Всички въпроси, относно реда за свикване, представителството, кворума и провеждането на общото събрание на етажната собственост се уреждат съгласно съответните разпоредби на ЗУЕС.

     Чл. 9. (1) Изпълнителен орган на етажната собственост е професионалният домоуправител – „Хоум сървиз“.

(2) Управителя се избира за срок до две години.

Чл. 10. (1) Управителя:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание;

2. следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост;

3. съхранява протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, и др.;

4. изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;

5. представлява етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти;

6. създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост;

7. уведомява общинската администрация , съгласно чл. 46б от ЗУЕС;

8. има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него;

9. определя идеалните части по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 ЗУЕС въз основа на представените данни от собствениците и/или информацията по т. 10.

(2) Общото събрание може да делегира и други правомощия на управителя, с изключение на тези, които са от неговата изрична компетентност.

(3) Управителят се отчита пред общото събрание в края на мандата си. Отчетът и протоколите се оповестяват по реда на чл. 16, ал. 7 ЗУЕС.

Чл. 11. (1) Управителят представлява собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост.

(2) За действия по учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части управителя представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

(3) Управителят представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този правилник. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, управителят представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

Чл. 12. При избор на нов управител съхраняваните документи, както и наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с протокол, който се подписва от стария управител  и  от новоизбрания управител.

Чл. 13. Всеки от собствениците има право на информация за работата на органа на управление на етажната собственост. Достъп до протоколите, както и копия от тях се предоставя на всеки от собствениците при поискване, срещу подпис.

Чл.14. Контролен съвет или контрольора е факулттивен орган и се избира за срок две години и притежава правомощията, посочени в чл. 24 на ЗУЕС.

III. Установяване и спазване на вътрешния ред в сградата

Чл. 15. (1) Обитателите и посетителите в сградата са длъжни да използват техническото оборудване в сградата, като асансьори,  абонатна станция, газова инсталация, електрическа инсталация и т.н., както и прилежащата към ЕС площ, в съответствие с този правилник и специалните указания и инструкции за тяхната експлоатация и стопанисване.

(2) При констатиране на аварии, повреди и/или разрушаване на инсталирано техническо съоръжение, части от сградата и/или прилежащата площ, незабавно следва да се уведомява управителя с цел ограничаване на щетите и своевременно възстановяване на повредите.

(3) По начина, описан в предходната алинея се действа и при констатиране на щетите в отделен апартамент, с цел изясняване на причините за тяхното настъпване, предприемане на действия по тяхното отстраняване и предотвратяване на повторна повреда, доколкото това е възможно.

Чл. 16. Обитателите и посетителите са длъжни да не допускат замърсяване на общите части, местата за общо ползване и прилежащия терен около сградата. Ако определени дейности в тези пространства са предизвикали замърсяване, отпадъците трябва да се отстранят веднага след приключване на дейността.

Чл. 17. Обитателите са длъжни да не допускат малолетни и непълнолетни членове на техните семейства или временно пребиваващи в жилищата им лица да извършват действия, които нарушават установените правила за вътрешния ред или водят до нанасяне на повреди в общите части на сградата.

Чл. 18. (1) За поведението на посетителите, по повод спазване на установения с настоящия правилник ред, отговорност носят постоянните обитатели на етажната собственост.

(2) При повреждане на общи части, прилежаща площ или техническо оборудване от посетители, те носят солидарна имуществена отговорност с постоянните обитатели.

Чл. 19. Обитателите са длъжни да се организират по отношение на дейностите, свързани с  отстраняване на снега по стълбищата, тротоарите и прилежащите площи към сградата, както и премахването на ледените висулки и създаващите пречки за преминаване на пешеходци натрупвания от сняг.

Чл. 20. Собствениците на самостоятелни обекти в сградата са длъжни да осигуряват вписването на всички обитатели в техните обекти в Книгата на собствениците, в 15-дневен срок от началната дата на обитаването.

Чл. 21. Забраняват се свиренето, пеенето, шумния говор и увеселения, използването на озвучителни системи, на перални и съдомиялни машини, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели, във времето от 22 до 8 ч. сутринта и от 14 до 16 ч. следобед. Изключения се допускат само с разрешение на  професионалния домоуправител.

Чл. 22. Забранено е складирането на вещи и сушенето на дрехи, поставени над нивото на парапета на балконите на лицевата страна на сградата.

Чл. 23. Забранява се монтирането и използването на конструкции за простиране на дрехи от балконите и прозорците на лицевата страна на сградата.

Чл. 24. (1) Изтупването на килими, дрехи и спално бельо се извършва само на определените за тази цел места.

(2) Когато няма определено място за тупане, то не може да става от балконите и прозорците на лицевата страна на сградата.

Чл. 25. Забранява са поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.

Чл. 26. Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси около сградата.

Чл. 27. Забранява се тотюнопушенето в общите части на етажната собственост, като стълбищни площадки, асансьорна кабина, избени помещения.

Чл. 28. Не могат да се поставят вещи, строителни материали, леснозапалими опасни вещества, отпадъци и други предмети на стълбищните площадки, стълбите и други места за общо ползване.

Чл. 29. Забранява се приютяването на бездомни кучета или други животни във входовете, стълбищните площадки и другите общи части на сградата.

Чл. 30. Не се разрешава изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци, както и директното отвеждане на дим и газове през прозорците, балконите и стълбищата на сградата

Чл. 31 (1) Забранява се изхвърлянето в канализацията на вещи, строителни материали, отпадъци, течни опасни вещества, моторни масла и други нефтопродукти и др.

(2) В случай на установяване на причинителя на запушването или повреждането на канализацията, разноските за възстановяването й са изцяло за негова сметка.

Чл. 32. Забранява се в таваните и мазетата да се съхраняват лесно запалими материали. Да се подвързват отоплителни уреди когато не са спазени противопожарните правила.

Чл. 33. Общото събрание на етажната собственост може да установи и други мерки или ограничения с цел да се гарантират тишината, спокойствието, безопасността и редът в сградата.

IV. Контрол и наказания

Чл. 34. Собственик или обитател в сградата, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост, установени с този правилник, и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и обитатели, се наказва , при спазване на процедурните правила на чл. 57 от ЗУЕС.

Чл. 35. Налагането и събирането на глобите и обжалването на решенията за тяхното налагане се извършват по реда на чл. 57 от ЗУЕС.

V. Заключителни разпоредби

     § 1. Настоящият Правилник е приет с решение № ………. по протокол №  ……….. от проведено Общо събрание на етажната собственост на ………………г.

„ХОУМ  СЪРВИЗ“ УПРАВИТЕЛ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Хоум Сървиз - ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Разрешете известията, за да можете своевременно да получавате информация за нови публикации.
Dismiss
Allow Notifications